بررسی تاثیر ارائه بازخورد در آموزش بالینی بر رضایتمندی فراگیران

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMED-10-3_003

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: در میان عواملی که در آموزش مهارتهای بالینی نقش دارد، بدون شک بازخورد از جایگاه خاصی برخوردار است. بازخورد، حلقه ارتباطی بین سنجش و یادگیری است. رضایت دانشجویان همچنان به عنوان یک شاخص مهم کیفی در یادگیری و تدریس مطرح است و یادگیری نیز ارتباط قوی با رضایت آن ها از دوره آموزشی دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر استفاده از بازخورد در آموزش بالینی، طراحی شده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی است، که بر روی تمامی دانشجویان پرستاری ترم هفت دانشکده های پرستاری و مامایی شهرستان های اراک و شازند که در نیم سال او ۹۳-۹۴ در بخشpost-ccu کارآموزی انجام می دادند، با روش تمام شماری انتخاب و اجراء شده است. دانشجویان هر گروه به صورت تصادفی در زیر گرو ه های ۷ و ۸ نفری تقسیم و هر گروه، به مدت۴ هفته دوره کارآموزی را در شیفت صبح انجام می دادند. برای تعیین تاثیر این دو روش، پس از اتمام هر دوره کارآموزی، پرسشنامه توسط تمامی دانشجویان تکمیل و نتایج آن مقایسه گردید. نتایج: نتایج نشان داد دو گروه مداخله و کنترل از نظر مشخصات دموگرافیک (جنس، بومی بودن و تجربه کار دانشجویی) همسان بودند و آزمون آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد. همچنین میانگین رضایتمندی کل در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود، بطوری که گروه مداخله در همه سطوح نسبت به گروه کنترل رضایتمندی بیشتر داشتند. آزمون آماری نیز بین دو گروه اختلاف معنی دار ی را نشان داد(۰۰۳/۰P< ). بحث و نتیجه گیری: بطور کلی می توان گفت که بازخورد های آنی و برنامه ریزی شده ای که در طول کار آموزی به دانشجویان ارائه شده توانسته است مسیر آموزش بالینی را در جهت صحیح هدایت کند. بنحوی که رضایتمندی دانشجویان از این فرآیند را افزایش یافته است.

Authors

سلیمان احمدی

۱Department of Medical Education, Faculty of Medical sciences Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سلیمان زند

۲Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.

ملاحت نیکروان مفرد

۳Department of Medical & Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فاطمه رفیعی

۴Thyroid Disorders Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran