بررسی استخراج مواد هیومیکی از زغالسنگ لئوناردیت و تحلیل آماری ANOVA برای نتایج لیچینگ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCES16_026

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1401

Abstract:

مواد هیومیک (مواد آلی به خوبی تجزیه شده و باقابلیت پایداری زیاد مانند اسید هیومیک، اسید فولویک و هیومینها) بخش مهمی از مواد آلی خاک را تشکیل میدهند و تاثیر بالقوه ای بر حاصلخیزی خاک و یکپارچگی فیزیکی خاک داشته و میتوانند به عنوان مکملهای خاک و منبع اسید هیومیک جذب خاک شده و به بهبود باروری گیاه و خاک کمک کنند. مواد هیومیکی که اغلب به عنوان اجزای ناشناخته معرفی میشوند از منابع آلی مانند کمپوست و زغال سنگ لئوناردیت استخراج میشوند؛ بنابراین در مطالعه حاضر، از زغال سنگ لئوناردیت به عنوان منبع مواد هیومیکی برای استخراج استفاده شده است. این مطالعه به صورت تجربی کمک گرفته شده از طراحی آزمایش در نرمافزار Design Expert انجام شده است. در طراحی آزمایش فاکتورهایی مانند غلظت ماده استخراج کننده (پتاسیم هیدروکسید)، دما و اندازه ذرات زغال سنگ موردبررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل آماری واریانس (ANOVA) نشان از معنادار بودن تاثیرگذاری آنها بر میزان لیچینگ صورت گرفته، دارد.

Authors

مریم نصراصفهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه یزد، ایران.

مهدی رجبی هامانه

عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه یزد، ایران.