مروری بر روش های کشت سلول های بنیادی جنینی و مسیرهای سیگنالینگ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MVTCONF01_195

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

سلول های بنیادی جنینی (ES cell) رده های سلولی پرتوانی هستند را می توان به طور نامحدود در محیط کشت حفظ کرد در حالی کهظرفیت تولید هر نوع سلولی در بدن را از دست ندهند و بنابراین نه تنها نویدبخش ترمیم و بازسازی بافت هستند، بلکه ابزاری قدرتمندبرای مدل سازی بیماری های انسانی و درک توسعه بیولوژیکی به منظور دستیابی به پتانسیل کامل سلولهای ES ، درک نحوه تعیینسرنوشت سلولهای ES ، برای خودنوسازی و یا تمایز به سلولهای تخصصی ، بسیار مهم است. در سطح مولکولی ، سرنوشت سلولهای ESتوسط شبکه های تنظیم کننده رونویسی درون سلولی کنترل می شود که به محرک های مختلف سیگنالینگ خارجی پاسخ می دهند. دراین مقاله ، ما مسیرهای سیگنالینگ مهم در خودنوسازی و تمایز سلول های ES موش و روند پیشرفت و افزایش کارآیی تولید و حفظسلولهای بنیادی جنینی موشی در محیط کشت را مورد بحث و مقایسه قرار می دهیم. این امر برای درک مکانیسم های متداول و محافظتشده حاکم بر خودنوسازی و ایجاد شرایط جدید محیط کشت که از استخراج و نگهداری سلول های ES پشتیبانی می کند، مفید خواهد بود.

Authors

کیانا سجودی

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، مازندران، ایران

حسین عزیزی

دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، مازندران، ایران