عدم تکرار و تقلید محض در ابیات عربی سعدی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF12_011

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

مشخصه ها، عقاید و ویژگی های اشعار فارسی سعدی، در اشعار عربی او نیز دیده می شود. شباهت های مضمونی و تصویریدر اشعار فارسی و عربی سعدی به وفور دیده می شود؛ تشابه و تداخل موضوعات گاهی به نشانه ی تاکید، به کرات آمدهاست و این تاکید، نشانگر اهمیت آن موضوع در اندیشه و گفتار سعدی است. باید به این نکته توجه داشت که هر متنیدر برههای از زمان، از آثار قبل از خود خواه و ناخواه تاثیراتی می پذیرد و حتی زاییده ی آرا و اندیشه های متون پیش ازخود است؛ درواقع این نوعی بینامتنی است که همان روابط متنی یک اثر با دیگر آثار همان نویسنده یا شاعر است که درمتن دیگری نیز ظهور یافته اما این به معنی تکرار نیست. اگر با این دید به اشعار استاد سخن بنگریم، وی مضامین ومفاهیمی در اشعار عربی خود به کار برده که این مضامین در اشعار فارسی او نیز به چشم می خورد. نتیجه ی این تحقیقنشان می دهد که سعدی، هرگز دچار دوباره گویی محض نشده و ذوق او با استفاده از آرایه های ادبی و بلاغی وتکنیک های قاهرانه، هربار سخنی نو را متبلور ساخته و مخاطبین خود را به وجد آورده است.

Authors

طاهره کاظم نژادی

دانشجو دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه الزهرا(س)، اهواز

آیدا حیانی مهر

استادیار دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز