تحلیل اقاله و انتقال عقود معاوضی از دیدگاه فقه و قانون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_010

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

در قانون، موجبات ضمان قهری تحت تاثیر نظر مشهور در فقه امامیه در ماده ۳۰۷ بیان و در مواد بعدیتشریح شد. تتبع و جستجو در موجبات ضمان قهری در فقه و قانون مدنی نظیر قاعده اتلاف بالمباشرتیا بالتسبیب( حاکی از آن است که ضمان قهری، «حکم وضعی» محسوب و با استقرار مثل یا قیمت «مال» تلف شده در ذمه زیان زننده، زیان دیده مالک «مافی الذمه زبان زنده می شود. تحقق ضمان «رفتار شخص»، «تلف مال» و رابطه استناد عرفی» میان تلف مال و رفتار شخص قهری نیازمند سه رکناست. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقل الیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده به صورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقل الیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمانمعاوضی و به حکم دوم ضمان درک می گویند. در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسیاجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی که تاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا می شد، درانحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله پرداخته شود و اگرتعهدات ناشی از قرارداد یا عوضین موجود باشندکه دیگر بحثی در میان نخواهد بود.

Authors

مهدی قرائی

دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفاشهر

فاطمه زارعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفاشهر