آیین دادرسی اداری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_017

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

مراجع شبه قضایی در جهت رسیدگی به تخلفات، اختلافات و شکایات در دستگاه های اجرایی و درراستای سیاست های قضازدایی، کاهش اطاله دارسی و تحقق اصل تخصص در رسیدگی تشکیل شده وفعالیت می نمایند. باتوجه به ماهیت متفاوت دعاوی موضوع این مراجع، به مرور زمان شاهد شکل گیریمراجع رسیدگی متعددی به صورت مجزا برای انواع دعاوی اداری بوده ایم. تشتت و ناهماهنگی در قوانینو مقررات تاسیس کننده آنها و عدم پیروی از یک نظام خاص و واحد، در برخی موارد با اصول دادرسیعادلانه و منصفانه در تعارض بوده اند. این مراجع که دارای دو ویژگی قضایی و اداری به صورت تواممی باشند، به دلیل وجود نکات مشترک در ویژگی های خاص خود، نیازمند آیین دادرسی مخصوص بهخود می باشند. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار مختلف اساتید برجسته و قوانینمتعدد و پراکنده مرتبط با این رشته انجام گرفته، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف آیین دارسی درایران، لزوم تصویب قانون آیین دادرسی اداری مراجع شبه قضایی به صورت واحد برای تمام انواع اینمراجع شامل ساماندهی تشکیلات این مراجع، ترتیب رسیدگی و صدور حکم، رعایت اصول دادرسیمنصفانه و کیفیت اعتراض به آرای آنها پیشنهاد می شود.

Authors

حمید رجبی علوی

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز