حقوق و تکالیف دولتها در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر بحران اوکراین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF11_077

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

Abstract:

جنگ به عنوان یک امر اجتماعی، پدیده چند وجهی می باشد و از مناظر مختلف میتوان آن را مورد بررسی قرار داد. مخاصمات را اززاویه حقوقی نیز میتوان مورد مطالعه قرار داد چرا که در جنگ یکی از طرق اعمال قدرت و جنایات مختلف انسانی و اجتماعی،اقدام مسلحانه است که در چارچوب روابط موجود میان کنشگران عرصه های بین المللی و داخلی صورت می پذیرد و القای یکبینش سیاسی خاص با استفاده از طرق مقرر شده، هدف آن می باشد. هدف از این مقاله، بررسی حقوق و تکالیف دولت ها درمخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر بحران اوکراین بوده است. در این تحقیق ابتدا به مفهوم شناسی حقوق بین-الملل، مخاصمات (سطوح و اصول آن)، مخاصمات مسلحانه و ... اشاره شده است. پس از آن نقش حقوق بین الملل و حقوق بشر دربرابر این چنین مساله ای سنجیده شد. در نهایت به بررسی انواع مخاصمات مسلحانه و شرایط اوکراین و نقش دولت های دیگر در اینچنین شرایطی اشاره شده است.

Authors

محمدبهزاد یوسفیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

سهیلا کوشا

دکتری حقوق، استادیار دانشگاه پیام نور