طراحی و اعتبار سنجی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

Abstract:

هدف پژوهش طراحی و اعتبار سنجی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و سرپرستان شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های گروهی و مصاحبه های فردی نیمه ساخت یافته جمع آوری شده اند. نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل ۳۴ نفر از مدیران و سرپرستان خبره و در بخش کمی نیز مشتمل بر ۲۹ نفر از مدیران ارشد شرکت های پتروشیمی که تبحر و تجربه در حوزه منابع انسانی داشتند، بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه ها و مصاحبه با نفرات فوق به دست آمده است. سپس به روش میدانی براساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR وCVI تلاش شد با نظرسنجی از آنان، نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار نظام جانشین پروری، اقدام شود. تحلیل داده ها در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل و در قسمت کیفی با استفاده از نرم افزار Nvivo و نیز روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (۲۰۰۸) انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که ساختار مدرن جانشین پروری به مثابه مقوله ای مرکزی در مدل سازی جانشین پروری عمل می کند. شرایط علی در سه سطح ساختار فردی، سازمانی و مدیریتی با واسطه ساختار مدرن جانشین پروری بر راهبردهای نیل به مدیریت جانشین پروری اثرگذار بوده است.

Keywords:

مدیریت جانشین پروری , چشم اندازهای سازمانی , خط مشی های سازمانی , بسترهای تحقق چشم اندازها , ساختار مدرن جانشین پروری

Authors

مختار رنجبر

گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران