طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی مبتنی بر فاکتورهای رهبری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1401

Abstract:

یکی از اصلی ترین ارکان اجرای موفق اعتباربخشی، تعهد مدیریت و رهبری سازمان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه رهبری و مدیریت در اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی با در نظر گرفتن ویژگی های استانداردهای اعتباربخشی جهت طراحی مدل مطلوب انجام گرفت. این پژوهش توصیفی است که در سال ۱۴۰۰ در بیمارستان های دولتی استان کرمان باحجم نمونه ۸۶ نفر انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسش نامه محقق ساخته جهت ویژگی های استاندارد و مدیریت و رهبری در ۹ حیطه و ۴۹ استاندارد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست ۲۳ و PLS انجام شد و سطح معنی داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری) استفاده شد. براساس نتایج مربوط به آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار ویژگی های استاندارد و مدیریت و رهبری به ترتیب ۳۵/۰±۲۲/۴ و ۴۱/۰±۱۷/۴ بود. نتایج ضریب نسبت بحرانی و آماره t (۷۱۷/۰ R۲=، ۴۳۲/۱۱t =) و نتایج مدل سازی معادلات ساختاری(۰۰۱/۰= p،۷۱۷/۰β =) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار ویژگی های استاندارد بر رهبری و مدیریت است. بر اساس مقدار ضریب (R۲)، ۵۱% از تغییرات رهبری و مدیریت توسط ویژگی های استاندارد تبیین می شود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، مدل پیشنهادی در محور رهبری و مدیریت اعتباربخشی در سطح عالی قرار دارد. مدیران بیمارستان ها با اجرای استانداردهای اعتباربخشی مدیریت و رهبری بیمارستان می توانند نقش مهمی در تامین ایمنی بیمار و بهبود کیفیت ایفا نمایند.

Authors

حمد الله منظری توکلی

استادیار گروه روانشناسی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران،