تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر مدیریت شته Brevicoryne brassicae در مزارع کلزا

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEN-84-1_015

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

شته کلمBrevicoryne brassicae L. مهمترین آفت کلزا در ایران می باشد. به منظور بررسی تاثیر سه عنصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر جمعیت این شته در مزرعه کلزا، طی سال های ۸۲-۱۳۸۱ کلزا لاین SLM۰۴۶ تحت دو آزمایش مزرعه ای مشابه سمپاشی شده (شاهد) و سمپاشی نشده (آلوده) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه عامل نیتروژن با چهار سطح (N۱=۰, N۲=۱۹۰, N۳=۲۷۰, N۴=۳۵۰ kg/ha) ، فسفر با دو سطح (P۱=۰, P۲=۱۵۰ kg/ha) و پتاسیم با دو سطح (K۱=۰, K۲=۱۰۰ kg/ha) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. نتایج نشان داد که در اوایل مرحله ساقه دهی (اوایل فروردین) پس از اینکه بخش دوم کود نیتروژنه به صورت سرک به گیاه داده شد، تراکم آفت در سطح غذایی N۴ به شکل معنی داری کاهش یافت. اما بعد از مرحله گلدهی (اوایل اردیبهشت)، هنگامیکه بخش سوم کود نیتروژنه به تیمارها داده شد، تراکم آفت در سطح غذایی فوق افزایش یافت. نتایج بررسی ها نشان داد که نیتروژن به تنهایی و اثرات متقابل آن با فسفر و پتاسیم به شکل معنی داری خسارت آفت را در مزارع کلزا کاهش می دهد.

Authors

عبدالامیر محیسنی

استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، پردیس بروجرد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بروجرد، ایران

مختار داشادی

استادیار پژوهش، معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سرارود، ایران