ارزیابی سلامت سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF01_055

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

هدف کلی از انجام این تحقیق ارزیابی سلامت روان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد۲۰۳ نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش انتخاب شده اند. انتخاب کارکنان به روش کل شماری انجام گردید .ابزار تحقیق ارزیابی سلامت سازمانی بر اساس مبانی نظری و سوابق پژوهشی موضوع و برمبنای ویژگی های هفت بعد مفهومی روحیه، تاکید علمی، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، نفوذ مدیر، یگانگی نهادی می باشد، که پرسشنامه های آن صرفا توسط کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان تکمیل گردیدند. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهند که :۱-اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان از نظر سلامت سازمانی ازکیفیت مطلوبی برخوردار می باشد ۲-همچنین نتایج دیگر نشان وضعیت کلیه ابعاد سلامت سازمانی آموزش و پرورش نیز در حد مطلوبی قراردارد. ۳-وضعیت سلامت سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از کیفیت و کفایت مطلوب برخورداربوده X=Q۲))است

Keywords:

سلامت سازمانی , سازمان آموزش و پرورش ,

Authors

غلامرضا مومنی

گروه مدیریت آموزشی،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،آبادان،ایران

زهرا رضازاده رودباری

گروه مدیریت آموزشی،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،آبادان،ایران