ارزیابی کیفیت آب های تزریقی در صنایع داروسازی توسط استراتژی های کاربردی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_001

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

سابقه و هدف:مصرف داروهای تزریقی در طول زندگی هر انسانی چندین بار ممکن است اتفاق بیفتد،ترکیبات تزریقی ممکن است بمنظور درمان یا پیشگیری مورد استفاده قراربگیرند. محققان در سراسر جهان مطالعات گسترده ای انجام داده اند و سعی داشتند که از زوایای متفاوتی به مسئله حذف مواد پیروژنیک فرآورده های تزریقی بیاندیشند و به راه حل-های کاربردی تری دست یابند.از اینرو هدف از این تحقیق بررسی کیفیت آب های تزریقی در صنایع داروسازی توسط استراتژی های کاربردی می باشد.مواد و روش ها:در این مطالعه با استفاده از باکتری اشرشیاکلی و آبWFI ،۱۰ رقت مختلف تهیه شد و با استفاده از دستگاه (total organic carbon) TOCو تزریق به خرگوش ها میزان حساسیت ودقت این دو روش مقایسه شدند.یافته ها :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد تمامی محلول های مورد آزمایش حاوی پیروژن بوده و برای تزریق مناسب نمیباشد علاوه براین هرچند تمامی خرگوش ها، پس از تزریق به علت ورود پیروژن به بدن دچار تب شدند اما به جز یک مورد افزایش دمای بدن خرگوش ،کمتر از ۶/۰ درجه سانتی گراد بود و اختلاف معنا داری بین آنها مشاهده نشد.ولی دستگاه TOC در هر۱۰ نمونه علاوه بر نمایان کردن وجود پیروژن با رسم نمودار مقدار آن را نیز گزارش میدهد.نتیجه گیری :نتایج نشان میدهد تست پیروژن خرگوش توانایی نمایان کردن اندوتوکسین را در تمامی نمونه ها ندارد و دارای معایب زیادی میباشد اما استفاده از دستگاه TOCنتایج قابل قبول تری ارائه می دهد و می تواند جایگزین خوبی برای تست حیوانی باشد.

Authors

پریسا بیگدلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل؛ ایران

عزت نوری زاده

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه زیست شناسی، اردبیل