بررسی سنتیک و ترمودینامیک جذب فلزات سنگین توسط شماری از نانوذرات و جاذب های آلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_008

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

زمینه و هدف: به منظور بررسی رفتار جذب، سنتیک و ترمودینامیک جذب عناصر توسط نانوذرات (آهن صفر ظرفیتی (nZVI)، اکسید مس (nCuO)) و جاذب های آلی (بقایای هرس انگور (Grape) و سیب (Apple) و بیوچار آن ها) از محلول های آبی، آزمایشی به صورت پیمانه ای با غلظت های اولیه عناصر (۲۰۰-۰ میلی گرم بر لیتر) با محلول زمینه ۰۳/۰ مولار NaNO۳ انجام گرفت. همچنین تاثیرpH (کادمیم و روی: ۴، ۵، ۶؛ مس و سرب: ۳، ۴، ۵)، قدرت یونی (۰۱/۰، ۰۳/۰، ۱/۰مولار)، نوع الکترولیت (NaNO۳ و Ca(NO۳)۲) در چهار دما (۱۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس) و در زمان های مختلف (۰ تا ۲۴۰ دقیقه) بررسی گردید. به منظور بررسی تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی و بیوچارهای بقایای هرس انگور و سیب بر شکل های شیمیایی عناصر کادمیم و سرب، مس و روی در خاک، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ سطح جاذب (۰، ۱، ۲ و ۴ درصد برای نانوذره و ۰، ۲، ۵ و ۱۰ درصد برای بیوچارها) و ۴ زمان انکوباسیون (۱، ۲، ۴ و ۸ هفته) در دو خاک آلوده به فلزات سنگین و در سه تکرار انجام گرفت و توزیع عناصر در زمان های مذکور با روش عصاره گیری متوالی تعیین و شاخص تفکیک -کاهش یافته (IR) و شاخص تحرک (MF) محاسبه شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس، کارایی حذف و ظرفیت جذب عناصر در محلول افزایش یافت.

Authors

فاطمه طیبی

کارشناسی ارشد، گروه شیمی فیزیک، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران