بررسی پروژه های عمرانی در ساخت و سازها و توسعه پایدار روستاهای شازند اراک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSET-8-1_014

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

هدف اصلی پروژه های عمرانی و توسعه پایدار در روستا استفاده از منابع و ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن می باشد. از این رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی پروژه های عمرانی در ساخت و سازها و توسعه پایدار روستاهای شازند اراک است. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که مدیران و کارشناسان پروژه های عمرانی روستاهای شازند اراک بوده اند، انجام شده است. پایایی پرسشنامه توسط خبرگان ۸۱/۰ به دست آمده است. پرسشنامه دارای سه مولفه وضعیت کالبدی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، وضعیت زیست محیطی است که با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه ها تاثیر مثبت و معناداری بر ساخت و ساز و توسعه پایدار روستاهای شازند اراک داشته است. نتایج تحقیق می تواند برای مدیران پروژه های عمرانی در توسعه ساخت و ساز روستایی کاربرد داشته باشد.

Keywords:

پروژه های عمرانی - ساخت و ساز- توسعه پایدار

Authors

سید فخرالدین مطلبی

فارغ الحتصیل رشته عمران کارهای عمومی ساختمان از دانشگاه فنی تبریز