طراحی الگوی انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 127

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOM-1-3_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

چکیدهخرید گروهی آنلاین تبدیل به یک کانال فروش مهم و سریع برای ارائه دهندگان محصولات و خدمات شده است، با این حال تحقیقات انجام شده به طور کامل به بررسی انگیزه های مختلف مشتریان در خرید گروهی آنلاین توجه نداشته اند. بر همین اساس هدف این تحقیق طراحی الگوی انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری بوده است. روش تحقیق توصیفی و نمونه آماری تحقیق در بخش شناسایی انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین شامل ۲۱۷ کاربر وبسایت های خرید گروهی بوده است. در بخش دوم برای طراحی الگو و سطح بندی از ده فرد خبره استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بهره گرفته شده است. پرسشنامه اول برای شناسایی انگیزه های خرید گروهی آنلاین و پرسشنامه دوم به منظور طراحی الگو و سطح بندی بر اساس روش مدلسازی ساختاری- تفسیری بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی روایی پرسشنامه، از آزمون t برای شناسایی انگیزه های کاربران برای خرید گروهی آنلاین و برای طراحی الگوی انگیزه های مصرف کننده از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. نتایج در بخش شناسایی نشان داد که از مجموع شانزده عامل مستخرج از ادبیات تحقیق، ده عامل به عنوان انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین محسوب می گردند. همچنین نتایج روش مدل سازی ساختاری- تفسیری نشان داد که کیفیت وبسایت در سطح هفتم قرار گرفته و به عنوان اساس سیستم محسوب می گردد.

Keywords:

Authors

مجتبی رمضانی

گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران

رضا نصراللهی سعیدلو

مدیر عامل شرکت پارسیان ماشین سازان بتن

داود لفظ فروشان

مدیر آموزش و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی

کیوان علیوردی نسب

حق التدریس دانشگاه میزان