تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباطات سیاسی و متنوع سازی شرکتی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 248

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO03_031

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی مدیران تمایل زیادی به بروز رفتارهای فرصت طلبانه و گرایش به سمت روابط سیاسی دارند. این رویکرد ممکن است در نهایت به اهداف آتی شرکت آسیب رساند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباطات سیاسی و متنوع سازی شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، تعداد ۱۲۵ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۹ انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که که عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباطات سیاسی تاثیر مثبت دارد. در حقیقت افزایش تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران منجر به افزایش ارتباطات سیاسی می شود و مدیران تمایل زیادی دارند تا با استفاده از رانت های دولتی به منافع و منابع بیشتری دست پیدا کنند. همچنین نتایج نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر متنوع سازی شرکتی تاثیر مثبت دارد. در حقیقت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران باعث می شود که مدیران از متنوع سازی برای افزایش منافع شخصی خود و به زیان سهامداران استفاده کنند.

Authors

یونس بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

فهیمه صادق زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران