بررسی اثر تاریخ کشت، تنش شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی زنیان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

44

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF10_103

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

به منظور بررسی تاثیرکودهای زیستی بر عملکرد دانه و شاخص های رویشی گیاه دارویی زنیان در شرایط اقلیمی کاشمر دو آزمایش جداگانه در مزرعه و گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاشمر اجرا شد. آزمایش مزرعه ای بصورت طرح اسپلیت پلات با کاربرد دو عامل که عامل اول شامل تاریخ کاشت در دو سطح (۲۶ اسفند، ۲۷ فروردین )، عامل دوم شامل کود زیستی در ۸ سطح (شاهد، ازتوبارور۱، فسفاته بارور ۲، پتابارور ۲، ترکیب کودی ازتوبارور۱ و فسفاته بارور۲، ترکیب کودی پتاباور و ازتوبارور، ترکیب کودی پتاباورر و فسفاته باور ۲، ترکیب کودی ازتوباور۱+فسفاته بارور ۲+پتابارور ۱) می باشد. نتایج نشان داد که تنش شوری صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول گیاهچه را به طور معنی داری کاهش داد. کاربرد کودهای زیستی بصورت تلفیقی نسبت به شاهد بهترین تاثیر را بر صفات داشت. همچنین تیمار کاربرد ازتوبارور ۱، پتابارور ۲ و فسفاته بارور ۲ توانست به طور معنی داری عملکرد محصول و ارتفاع بوته را بهبود بخشد. به طور کلی می توان گفت کاربرد کودهای زیستی بصورت تلفیقی می تواند تاثیر تنش شوری در گیاه دارویی زنیان را کاهش دهد و همچنین در شرایط مزرعه ای عملکرد دانه را به طور محسوسی افزایش دهد.

Authors

مصطفیعصمتی
مصطفی عصمتی

کارشناس ارشد رشته باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر، خراسان رضوی، ایران

مجید طاهریان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کاشمر، خراسان رضوی، ایران