مروری بر مفهوم حسابداری مسئولیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MNGC05_041

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

Abstract:

موج رسوایی ها و فروپاشی مالی شرکت ها و موسسات بزرگ در آغاز قرن بیست ویکم، بیانگر شواهدی از رویه های تجاری غیر اخلاقی و غیر مسئولانه از بعد اجتماعی است و از طرفی دیگر، تاثیر شرکت ها بر جامعه یک دغدغه جهانی تلقی گردیده و انتظارات ذینفعان از نقش واحدهای تجاری در جامعه در حال افزایش است. توجه به اثرات شرکت ها در جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و مهم در ادبیات کسب و کار به نام مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکت ها گردیده است. شرکت ها، واکنش های مختلفی در جهت پاسخگویی به تقاضاهای جدید دارند به گونه ای که برخی شرکت ها فرهنگ سازمانی و حاکمیتی خود را تغییر داده و در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان هسته اصلی فعالیت های تجاری شان پذیرفته اند در این مقاله سعی شده است ابتدا با تشریح فرآیند تکاملی نسل های مسئولیت اجتماعی شرکتها، مروری بر مفاهیم ، تعاریف آن داشته و همچنین، ابعاد مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکتها در حوزه گزارشگری و افشاء با توجه به واژه های غالب در این مقوله ارائه گردد.

Authors

سید کامران یگانگی

استادیار گروه مهندسی صنایع،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران

محدثه محمدی

دانشجوی کارشناسی گروه حسابداری، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران