بررسی تاثیر دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در مبارزه با فساد اقتصادی با نقش میانجی نظارت سازمانی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در مبارزه با فساد اقتصادی با توجه به نقش میانجی نظارت سازمانی در اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان بود. جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل تمامی کارکنان اداره کل دارایی و امور مالیاتی استان خوزستان به تعداد ۱۲۰۰ نفر بود که از میان آنها براساس جدول مورگان، تعداد ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی بود. ابزار تحقیق شامل چهار پرسشنامه محقق ساخته؛ مبارزه با فساد اقتصادی، نظارت سازمانی، مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی و دولت الکترونیک بود. داده های گردآوری شده با استفاده ضریب پیرسون و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که متغیرهای تجارت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با میانجی گری نظارت سازمانی بر روی متغیر مبارزه با فساد اقتصادی تاثیر مستقیم و مثبت دارند. در ضمن تمامی ابعاد دو متغیر تجارت الکترونیک و مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر روی متغیر نظارت سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارند. درپایان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتی ارائه گردید.

Keywords:

تجارت الکترونیک , مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی , نظارت سازمانی , مبارزه با فساد اقتصادی , فساد

Authors

مهدیه شیخ پور

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم، بندر دیلم

رضوان پیراسته

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم، بندر دیلم