بررسی اولویت بندی زیر معیارهای کارآفرینی سازمانی در شهرداری اصفهان و ارایه مدل مطلوب مطالعه موردی شهرداری اصفهان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش، اولویت بندی معیارهای امکان پذیری استقرار نقشه راه سازمانی در راستای کارآفرینی سازمانی برای شهرداری ها است. نخست در بخش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی نظر خبرگان را در مورد پرسشنامه طراحی شده جهت شناسایی شاخص ها اخذ، و سپس با استفاده از روش اکتشافی به طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی مدل پرداخته شده است. جامعه آماری گروه اول شامل خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب بودند، که تعداد خبرگانی که به پرسشنامه پاسخ دادند ۲۱ نفر بود. جامعه آماری گروه دوم شامل مدیران شهرداری ها و معاونین شان در ۱۵ منطقه مختلف شهرداری اصفهان که در مجموع ۲۴۰ نفر معرفی شدند. بر اساس روش نمونه گیری تعداد مورد بررسی ۱۴۴ نفر می باشد که در این تحقیق به تعداد همان جامعه آماری پرسشنامه پخش گردید که در مجموع ۲۰۳ پرسشنامه جمع آوری گردید. در این تحقیق پس از ویرایش داده ها، کدگذاری و ورود داده ها جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای نظیر Excel۲۰۱۳، SPSS۲۱، LISREL۸.۵ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های کارآفرینی سازمانی: چابک سازی، انعطاف پذیری، نوآوری، فرصت گرایی، کم هزینه بودن معرفی گردید، از نظر خبرگان مورد تایید می باشند. همچنین نشان می دهد که تحلیل عاملی تائیدی سازه های پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازه های پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان می دهند و مدل نهایی ارائه شده مطلوب می باشد. در اولویت بندی زیرمعیارهای کارآفرینی سازمانی ، نتایج نشان می دهد که عامل نوآوری بیشترین اهمیت را دارد. همینطور در زیرمعیارهای طراحی نقشه راه، زیرمعیار اقتصادی بیشترین اولویت را دارد.

Authors

شهلا یعقوبی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

سعید صیادی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

سنجر سلاجقه

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان