طراحی مدل اجرای خط مشی های فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی و نقش میانجی معنویت در محیط کار (مطالعه موردی: بسیج داشجویی و اساتید)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اجرای خط مشی های فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی با تاکید بر نقش میانجی معنویت در محیط کار در بسیج دانشجویی و بسیج اساتید استان کرمان بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی واز نظر هدف کاربردی است.جامعه مور مطالعه۲۱۴۹۶ نفر،کلیه دانشجویان واساتید بسیجی در استان کرمان بودند که با توجه به نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری نمونه ای به حجم۴۷۲نفر و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب ومورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از:مصاحبه،بررسی اسناد ومدارک وپرسشنامه های اجرای خط مشی های فرهنگی،فرهنگ سازمانی ومعنویت در محیط کار که هر سه محقق ساخته(۱۴۰۰)بوده که براساس نظر خبرگان وتحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه های مذکور از روایی مناسب برخوردار وپایایی آنها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مطلوب بود.داده ها با کمک نرم افزارهای spss ویراست ۲۳وamos ویراست ۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. نتایح نشان داد الگوی پیشنهادی از اعتبار لازم برخوردار وبین اجرای خط مشی های فرهنگی وفرهنگ سازمانی با میانجی گری معنویت در محیط کار رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.

Authors

ایرج امیرمحمدی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

علیرضا منظری توکلی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

سنجر سلاجقه

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

نوید فاتحی راد

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان