تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-5_013

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری اسلامی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور بر توسعه بانکداری اسلامی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. روابط میان متغیرها با استفاده از روش معادلات همزمان مبتنی بر اساس داده های آماری ۱۳۷۱-۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از تحقیق از داده های بانک مرکزی ایران و همچنین بانک جهانی استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از روش ۲SLS و در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس و رفع آن با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به کمک نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحقیق حاضر از ریشه میانگین مربعات خطا جهت بیان قدرت توضیح دهندگی مدل استفاده شده است که دارای مقدار قابل قبول ۰.۰۸۵ می باشد و مدل تحقیق از توضیح دهندگی مناسبی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش و توسعه بانکداری اسلامی و اجرای صحیح آن شاخص رشد اقتصادی بهبود یافته است. همچنین بهبود و توسعه بانکداری اسلامی سبب افزایش سرمایه گذاری در کشور می شود. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد. شاخص های بهره وری سرمایه و پس انداز رابطه مثبت و معنادار با رشد اقتصادی وجود دارد و GDP رابطه مثبت و معنادار با افزایش سرمایه گذاری در کشور داشته است. در نهایت با افزایش اسکناس مسکوک میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا می کند.

Authors

علیرضا امین خاکی

گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

حسن باختر چوری

گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

بیت الله اکبری مقدم

گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

آرش هادی زاده

گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.