مدل شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-7_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

مدیران منابع انسانی مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت و شکست سازمانها هستند، که با تکیه بر شایستگیهای خود، سرنوشت ساز محیط خود بوده و اهداف سازمان را محقق میسازند و شایستگی مدیران در شرایط بحران کاملا متفاوت از شرایط عادی بوده و شناخت چنین شایستگی هایی در جهت مدیریت اثربخش نیاز ضروری به نظر می رسد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران می باشد. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و بر حسب نحوه اجرا از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد ۳۵ نفر از خبرگان و مدیران و ۲۴۳۰ نفر از کارکنان سازمانهای هلال احمر، شهرداری واستانداری شهر تهران می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شده است. برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری، روش تحلیل عاملی استفاده گردید. که از دید خبرگان ۵ مولفه اصلی شامل: ایرانی اسلامی، مولفه فردی شخصیتی، مولفه بین فردی، مولفه سازمانی و مولفه فراسازمانی و۱۸ زیر مولفه شایستگی از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های شایستگی مدیران منابع انسانی در شرایط بحران انتخاب شدند. با توجه به نتایج تحقیق درمولفه های ایرانی اسلامی (حاکمیت ارزشهای دینی اخلاق مداری ایرانی اسلامی عدالت محوری)در مولفه های فردی شخصیتی (عملگرایی-پایبندی به اخلاقیات –روحیه جهادی) در مولفه های سازمانی (هدایتگری استراتژیک –هدایت بهینه منابع –هوش سازمانی-شهروند مداری-مدیریت بحران) وهمچنین در مولفه های فراسازمانی (هوش سیاسی – فراست کسب و کار –هوش فرهنگی ) بعنوان شاخص های دارای اولویت تائید شدند.

Authors

علی غلامی

دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.

نسرین جزنی

گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ابوالفضل کاظمی

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.