ارائه ی الگوی بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-7_006

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل پیشآیندها و پیامدهای بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران و ارائه یک مدل مفهومی در این زمینه بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، در ابتدا پنج دیدگاه اصلی بازارگرایی شامل دیدگاه تصمیم گیری، دیدگاه دانش بازار، دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ، دیدگاه استراتژیک و دیدگاه مشتری گرایی و عوامل تاثیرگذار برآنها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، عناصر مشترک این دیدگاه ها استخراج و با استفاده از یافته های پژوهش های پیشین، گردآوری داده های کیفی به منظور طراحی مدل انجام شد. بدین منظور نظرات ۵۰ نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بانکداری دریافت و به منظور تحلیل محتوا، کدگذاری شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، ویژگی های مدیریت ارشد، ویژگی های ساختاری و سازمانی و تعاملات بین بخشی به عنوان پیشایندهای داخلی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران شناسایی شدند. ساختار رقابت، تلاطم بازار، تلاطم تکنولوژی نیز از جمله پیشایندهای بیرونی بازارگرایی در صنعت بانکداری کشور بود. پسایندهای بازارگرایی نیز در دو گروه عملکرد اقتصادی (سودآوری، نرخ برگشت سرمایه، حجم فروش، رشد فروش) و عوامل غیراقتصادی (پیامدهای کارکنان و پیامدهای مشتری)، دسته بندی و شناسایی شدند.

Authors

مجید قلی پور

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

یلدا رحمتی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

کامبیز شاهرودی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.