بررسی جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران)

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

22

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-7_019

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

امروزه گروه مرجع بر سرمایه دانش آموزان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. یکی از مولفه هایی که تحت تاثیر گروههای مرجع قرار گرفته است سرمایه اجتماعی می باشد این تحقیق با هدف بررسی جامعه شناختی تاثیر گروه های مرجع بر سرمایه اجتماعی دانش آموزان انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع کمی و پیمایش بوده و جامعه آماری تمامی دانش آموزان دوره متوسطه مدارس تیزهوشان تهران (۷۸۰۰ دانش آموز) می باشد که تعداد ۳۶۶ نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. طبق یافته ها میزان سرمایه اجتماعی دانش آموزان در سطح متوسطی قرار دارد و مهمترین گروه های مرجع دانش آموزان نیز گروههای هنرمندان و ورزشکاران ملی و همکلاسی ها بوده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهند که رابطه معنی داری بین گروه های مرجع و سرمایه اجتماعی دانش آموزان وجود داشته و در مجموع ۴۳ درصد از واریانس سرمایه اجتماعی توسط گروه های مرجع پیش بینی می گردد.

Authors

مریممزینانی
مریم مزینانی

دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

زهراحضرتی صومعه
زهرا حضرتی صومعه

دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مجیدکاشانی
مجید کاشانی

دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.