پیش بینی شاخص های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-65-2_007

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: سرطان از جمله مشکلات جدی سلامت جوامع امروزی است و یکی از علل اصلی مرگ و میر در کشورهای درحال توسعه می باشد. با توجه به اینکه بیماران سرطانی از مشکلات بسیاری از جمله مشکلات گوارشی رنج می برند. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی شاخص های بیولوژیک استرس براساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش بود. روش: این پژوهش از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش که در سال ۱۴۰۰ به بیمارستانهای شهر تهران مراجعه نموده اند ،تشکیل دادند. حجم نمونه براساس فرمول۵۰+k۵ به دست آمد. تعداد ۲۵۰ نفر از بیماران جامعه مذکور به صورت نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند .دادها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه نشخوار فکری نولن و هوکسما، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، شاخص های بیولوژیک استرس به دست آمد. در این پژوهش برای سازماندهی و خلاصه کردن و توصیفی اطلاعات ویژگی های آزمودنی ها و متغیرهای پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از روش های آماری همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS.۲۲ استفاده شد. یافته ها: با توجه به یافته های به دست آمده پاسخ های نشخواری، پاسخ های منحرف کننده حواس و تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده های معنی داری شاخص های بیولوژیک استرس بود.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که شاخص های بیولوژیک استرس در بیماران دچار سرطان دستگاه گوارش بر اساس تنظیم هیجانی و نشخوارهای فکری پیش بینی کننده است.

Authors

مهناز گنجیان

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات البرز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، البرز، ایران. ( نویسنده مسئول)

زهره حیدری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه، شیراز، ایران.

شهناز راستگو

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران.