اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، کیفیت زندگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MJMS-65-2_027

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

مقدمه:سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان است. تشخیص و درمان می توانند شدیدا استرس زا باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، افسردگی و میزان کورتیزول سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان استروش کار: طرح پژوهشی نیمه آزمایشی، ازنوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل۳۰ زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد بود، افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات درمانی به مدت هشت جلسه ۹۰ دقیقه ای در هفته توسط روانشناس بالینی آموزش دیده برگزار گردید و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه های افسردگی بک (BDI-II)، کیفیت زندگی SF۳۶ و به منظور بررسی اندازه گیری سطح کورتیزول، نمونه گیری خون بین ساعت ۸ الی ۱۰ صبح قبل از شروع اولین و بعد از آخرین جلسه درمان به عمل آمد. در بخش آمار ضمن گزارش توصیفی داده ها و بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس (آزمون شاپیرو ویلک، آزمون لوین، آزمون همگنی شیب خط رگرسیون و ..) از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی، افزایش کیفیت زندگی و افزایش میزان کورتیزول سرم از سطح پایین به سطح متوسط محدوده طبیعی آزمایشگاهی موثر می باشد(P <۰.۰۰۱).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند بعنوان مداخله ای موثر در جهت ارتقا سلامت روان در بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

Keywords:

واژگان کلیدی : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی , کیفیت زندگی , کورتیزول , افسردگی , سرطان پستان

Authors

زهرا علیایی

دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

مسعود محمدی

استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

کاظم انوری

مرکز تحقیقات سرطان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

سیدابراهیم حسینی

دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشکده علوم، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران.