اجرای برنامه مینی تور بیمارستانی با استفاده از ویدئوکنفرانس به منظور ارتقای صلاحیت های حرفه ایدانشجویان پرستاری در دوران پاندمی کووید ۱۹

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

VCMMU01_019

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

Abstract:

مقدمه: ایجاد و تاثیرگذاری بر شکل گیری شخصیت حرفه ای و رفتارهای مرتبط با حرفه ای گری یکی از پرچالش ترین و مشکل ترینمواردی است که آموزش پزشکی با آن روبروست. به منظور آموزش حرفه ای گری، مینیتور بیمارستانی از جمله روش هایی است که بهنظر می رسد با فراهم آوردن موقعیت هایی با تاکید بر ارتباط میان پرستار و بیمار و بحث مبتنی بر مورد که بر رفتارهای حرفه ای وغیرحرفه ای تمرکز دارد، برای آشنا کردن دانشجویان در سال های ابتدایی با اصول حرفه ای گری پرستاری مناسب است. لذا این مطالعهبا هدف بررسی تاثیر اجرای مینی تور بیمارستانی بر ارتقای صلاحیت های حرفه ای دانشجویان پرستاری انجام شد.روش: در این مطالعه نیمه تجربی، ابتدا به صورت سرشماری تمام دانشجویان پرستاری ترم ۳ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ( ۶۰نفر) در سال ۱۳۹۹ انتخاب شدند و مداخله مینی تور بیمارستانی برای دانشجویان پرستاری ترم ۳ که اولین مواجهه بالینی خود را تجربهمی نمودند برگزار شد و در ۳روز، هر روز ۳ ساعت دانشجویان با استفاده از سیستم ویدئوکنفرانس و دوربین های ۳۶۰ درجه بابخشهای مختلف بیمارستان، شرایط، نوع بیماران، مهارتها و دانش مورد نیاز برای کار در هر بخش به صورت کلی آشنا شدند وگزارش کار خود را به صورت پروژه ارایه دادند، انها در گزارش ارایه شده باید مجموع صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در هر بخش بهصورت مجزا و سپس مشترک با سایر بخش ها را مطرح می نمودند. پرسشنامه صلاحیت حرفه ای پرستاران در ۵ گویه و با مقیاس لیکرت ۵ تایی قبل و یک ماه پس از پایان مداخله توسط دانشجویان تکمیل گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS ۱۱/۵ و آزمون های تیمستقل، تیزوجی، ویلکاکسون، منویتنی و مجذورکای انجام شد. نتایج: ۲۸ نفر از دانشجویان پسر و ۳۲ نفر دختر بودند. میزان تغییر نمره کسب شده صلاحیت حرفه ای ۱۳/۱±۴۳/۴ بود که از لحاظ آماری نیز این تفاوت معنی دار بود P>۰/۰۰۱ بین نمره صلاحیت حرفه ای دانشجویان و خصوصیات فردی و تحصیلی آنها همبستگی معنی داری وجود نداشت نتیجه گیری: براساس نتایج، روش مینی تور بیمارستانی به شیوه ویدئو کنفرانس در اولین مواجهه بالینی دانشجویان پرستاری در ارتقایصلاحیت حرفه ای آنان بسیار موثر بوده است. عدم کسب مهارت های حرفه ای مطلوب در دوران تحصیل در طی آموزش های بالینیعامل اصلی سردرگمی پرستاران در بدو شروع به کار می باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور آموزش حرفه ای گری از روش مینی توربیمارستانی استفاده شود

Authors

سیده تکتم معصومیان حسینی

دکترای تخصصی، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران / کارشناسی، فناوری اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

سلیمان احمدی

دکترای تخصصی، آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.