بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی در میان کارکنان شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

31

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF06_075

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در میان کارکنان شاغل در شهرداری منطقه۱۵ شهر تهران است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در این سازمانشهرداری است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۷۴ نفر به صورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. پس ازگردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها نشان داد از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه بکارگیری دانش بیشترین میزان میانگین را در میان کارکنان داشتهاست و وضعیت نوآوری سازمانی در میان کارکنان این سازمان بیش از حد متوسط برآورد شد. همچنین یافته ها نشان دادبین خلق دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مولفه ذخیرهو سازماندهی دانش با نوآوری سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج این پژوهش گویای وجود رابطه مثبت و مستقیمبین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بود؛ بدین معنا که هر چقدر تلاش برای اجرای مدیریت دانش و مولفه های آن درسازمان بیشتر گردد به همان میزان شاهد افزایش خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان خواهیم بود.

Authors

مریمحسنی مقدم
مریم حسنی مقدم

کارشناسیارشد مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران