CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی در میان کارکنان شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران

عنوان مقاله: بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی در میان کارکنان شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران
شناسه ملی مقاله: LAWBCNF06_075
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم حسنی مقدم - کارشناسیارشد مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در میان کارکنان شاغل در شهرداری منطقه۱۵ شهر تهران است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در این سازمانشهرداری است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۷۴ نفر به صورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. پس ازگردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها نشان داد از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه بکارگیری دانش بیشترین میزان میانگین را در میان کارکنان داشتهاست و وضعیت نوآوری سازمانی در میان کارکنان این سازمان بیش از حد متوسط برآورد شد. همچنین یافته ها نشان دادبین خلق دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مولفه ذخیرهو سازماندهی دانش با نوآوری سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج این پژوهش گویای وجود رابطه مثبت و مستقیمبین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بود؛ بدین معنا که هر چقدر تلاش برای اجرای مدیریت دانش و مولفه های آن درسازمان بیشتر گردد به همان میزان شاهد افزایش خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان خواهیم بود.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، کاربرد دانش، نوآوری سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1522795/