اثر تیمارهای بذر با سالیسیلیک اسید، هیومیک اسید و روی بر برخی خصوصیات اندام هوایی و ریشه ارقام گندم دوروم در مرحله شکم خوش

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEEDTECH05_152

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

Abstract:

امروزه بیشتر توجه متخصصین کشاورزی و تغذیه بر مصرف نهاده های کشاورزی سالم است. بر این اساس، آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمار بذر به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بصورت گلدانی در گلخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه در سال ۹۹-۱۳۹۸ انجام گرفت. فاکتورها شامل ارقام گندم دوروم (ساجی و ذهاب) و تیمار بذر (اسیدسالیسیلیک، اسید هیومیک، روی (Zn)، اسید سالیسیلیک اسید + هیومیک، اسید سالیسیلیک + روی، اسید هیومیک + روی، اسیدسالیسیلیک + اسید هیومک + روی و شاهد (عدم مصرف)) بودند. تیمارها بصورت بذرمال در زمان کاشت اعمال شدند. صفات مورد بررسی در مرحله نموی شکم خوش گندم های دوروم شامل سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن زیست توده، وزن خشک ریشه، طول کل ریشه، حجم ریشه و تراکم ریشه بودند. نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، تیمار بذر و اثرات متقابل این دو را بر همه صفات مورد بررسی معنی دار نشان داد. در رقم ساجی مصرف تیمار بذر با هیومیک اسید، سالیسیلیک اسید و مصرف توام آنها (اسیدسالیسیلیک + اسید هیومک + روی) بیشترین تاثیر داشت ولی در رقم ذهاب، تیمار بذر با سالیسیلیک اسید + روی، دارای بیشترین تاثیر بر صفات مورد بررسی بودند. در کل، نتایج نشان داد که تیمار بذر با سالیسیلیک اسید، اسید هیومیک و روی می تواند بر رشد اندام هوایی و ریشه گندم دوروم تاثیر داشته باشد.

Authors

مسعود محبی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

محمداقبال قبادی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

حمیدرضا چقازردی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه