بررسی ریسک بیولوژیکی و شیمیایی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BSET-5-16_002

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ریسک بیولوژیکی و شیمیایی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید انجام گرفته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشند(حدودا ۲۵۰ نفر) که از بین آنان تعداد ۱۴۵ نفر بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد.در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. به طور کلی در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی همچون جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، و در سطح آمار استنباطی از آزمون هایی همچون آزمون تی تک گروهی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین به دست آمده برای ریسک بیولوژیکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید بیشتر از مقدار نقطه آزمون (میانگین ۳) می باشد(۴.۳۲۹). لذا میزان ریسک بیولوژیکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوبی نمی باشد. همچنین بر اساس نتایج میزان ریسک شیمیایی، سطح نامطلوب می باشد.

Authors

پیمان چاه شوری

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست