پیش بینی گرایش اعتیاد به اینترنت بر اساس هوش معنوی و راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_038

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

هدف: هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی گرایش اعتیاد به اینترنت بر اساس هوش معنوی و راهبردهای نظمجویی فرآیندی هیجان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بود. روش: در این مطالعه توصیفی - همبستگی، جامعه آماری را دانشجویان گروه سنی ۱۹ تا ۳۸ ساله کاربر اینترنت دانشگاه تهران مرکز تشکیل دادند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۲۳ تن برگزیده شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، راهبرد های نظم جویی فرآیندی هیجانی گارنفسکی، هوش معنوی کینگ بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام به تحلیل در آمدند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای نظم جویی فرآیند هیجان و هوش معنوی با گرایش اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار داشتند. راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان و هوش معنوی ۴۷ درصد از واریانس مربوط به گرایش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش بینی کردند و راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان سهم بیشتری در کاهش گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده اهمیت توجه به رویکرد راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان و هوش معنوی در کاهش گرایش اعتیاد به اینترنت بیش از پیش احساس می شود. به نظر می رسد، که گرایش اعتیاد به اینترنت تحت تاثیر عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز باشد.

Keywords:

اعتیاد به اینترنت , راهبردهای نظم جویی فرآیندی هیجان , هوش معنوی.

Authors

فاطمه حضرت بگی

دکتری روانشناسی تربیتی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،اهواز، ایران

لیلا انصاری اردلی

دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،اهواز، ایران