پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال کاری، مشغولیت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_086

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال کاری، مشغولیت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهر سنندج در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳۲۵ نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ ۲۰۰۲) )، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی تاکمن (۱۹۹۱)، پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۹) انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که اهمال کاری، مشغولیت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش بینی واریانس اعتیاد به اینترنت بودند و بین هر سه متغیر اهمال کاری، مشغولیت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری برقرار بود .(P ۰/۰۵)نتیجه گیری: بنابراین می توان با ارتقای کاهش اهمال کاری و افزایش مشغولیت تحصیلی و بهزیستی روانشناختی از بروز معضل اعتیاد به اینترنت در نوجوانان جلوگیری کرد.

Authors

الهه قبولی

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.