اثربخشی مفاهیم تئوری انتخاب بر نگرش و سبک زندگی زنان مواجه شده با خیانت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 207

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_137

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی کاربست نظریه انتخاب بر انعطاف پذیری کنشی، سبک زندگی و ارضا نیاز های روان شناختی در زنان مواجه شده با خیانت کلینیک های درمانی شهر تهران بود.تعداد آزمودنیها ۳۰ نفر از زنان جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه ۱۵ نفر (گروه آزمایش) و ۱۵ نفر( گروه کنترل) تقسیم شدند. طرح پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون((۲۰۰۳ پرسشنامه سبک زندگی لعلی و همکاران((۱۳۹۱ و نیازهای بنیادین روان شناختی گلاسر(صاحبی،(۱۳۹۰ بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شده و سپس گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای کاربست نظریه انتخاب را دریافت نمود. و بعد از پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره صورت گرفت نتایج نشان داد که کاربست نظریه انتخاب بر انعطاف پذیری کنشی، سبک زندگی و ارضای نیازهای روان شناختی اثربخش بوده است و تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود داشت(.(P<۰/۰۱

Keywords:

کاربست نظریه انتخاب , انعطاف پذیری کنشی , سبک زندگی , ارضا نیاز های روان شناختی و زنان مواجه شده با خیانت

Authors

آناهیت نیکومرام

کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

فرح نادری

دانشیار گروه روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران