بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت آب زیرزمینی دشت سربیشه توسط نرم افزار GIS

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GREENCONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

تغییر کیفیت آب های زیر مینی و پایین آمدن کیفیت منابع آب، آن هم در مناطق خشک و نیمه خشک خطری بزرگ برای توسعه کشاورزی و مصارف شرب و غیره دارد. تهیه نقشه هایی که این میزان تغییرات را نشان دهند حائز اهمیت است. تعیین کیفیت آب مستلزم در دست داشتن برخی پارامترهایی همچون هدایت الکتریکی (EC)، واکنش پذیری (pH)، کلر (CI) و سختی کل آب (TDS) است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار GIS به روند تغییرات پارامترهای مذکور آبخوان دشت سربیشه پرداخته شده است. برای تعیین کیفیت از داده های ۱۴ حلقه چاه ، ۲ رشته قنات و ا رشته چشمه استفاده شده است. روند تغییرات برای آبخوان دشت سربیشه که از نوع آبخوان آزاد است حالت افزایشی از شمال به جنوب و جنوب شرقی را دارد که باعث پایین آمدن کیفیت آب زیر مینی برای مصارف کشاورزی و شرب می شود. پس از تعیین نقشه های کیفی به سراغ تعیین کیفیت آب می رویم با توجه به بیابانی بودن منطقه، مجاورت با کویر و خشکسالی های پیاپی خاک دارای املاح و شوری زیادی است که شورشدن آب را هم در پی دارد بنابر این آب برای شرب نمی تواند کیفیت بسیار خوبی داشته باشد پس کیفیت برای شرب در حد غیرقابل قبول خواهد بود و برای کشاورزی هم خطر شوری دارد.

Authors

دانیال الله یاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران