شناسایی عوامل و مولفه های شهر بیوفیلیک با رویکرد نظری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GREENCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

شهرهای بیوفیلیک، شهرهایی هستند که طبعیت را ابتدا در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهر قرار می دهند و در واقع نیاز روزانه انسان به طبیعت را تامین می کند. یک شهر بیوفیلیک در اصل یک شهر متنوع زیستی است که مملو از فضاهای سبز و جایی که شهروندان در جریان معمولی زندگی کار و فراغت، زندگی گیاهی بسیار متنوع را به چشم می بینند و احساس می کنند. در چنین شهری طبیعت هم در مقیاس خرد تا مقیاس کلان وجود دارد، در واقع طراحی و برنامه ریزی بیوفیلیک یکی از عناصر ویژه و البته اساسی شهرسازی سبز یعنی ارتباط طبیعت با شهر و طراحی طبیعت درون شهر را ارائه می دهد. بنابر این شهر بیوفیلیک منظرسازی را هم به درون، هم بر روی ساختمان، دیوارهای خیابان ها و نهر های آب می آورد. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی عوامل و مولفه های شهر بیوفیلیک با رویکرد نظری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد نظری و بنیادی است. از این رو مبانی نظری و تجارب سایر کشورها در زمینه شهر بیوفیلیک با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در ادامه عوامل و مولفه های شهر بیوفیلیک با روش استنباطی از مبانی نظری و تجارب پژوهش استخراج شده است. نتایج نشان داد مولفه های شهر بیوفیلیک در چهار عامل زیرساخت ها و شرایط بیوفیلیک، فعالیت های بیوفیلیکی، نگرش ها و آگاهی های بیوفیلیک و نهادها و سازمانهای بیوفیلیک قرار می گیرند.

Keywords:

شهر بیوفیلیک , عوامل و مولفه ها , رویکرد نظری

Authors

میلاد حسنعلی زاده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران