تاثیر کاربرد چهار کمپوست کود مرغی بر برخی شاخصهای زیستی خاک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GREENCONF01_037

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

در این مطالعه، تاثیر کاربرد چهار نوع کمپوست کود مرغی با نسبت های اختلاطی متفاوت شامل: ۱) /۸۵ کود مرغی + ۱۵٪ کاه گندم، ۲) ۷۵٪ کود مرغی + ۲۵ کاه گندم، ۳) ۷۵٪ کود مرغی + ۱۵٪ کاه گندم + ۱۰٪ زئولیت و ۴) ۶۵٪ کود مرغی + ۲۵٪ کاه گندم + ۱۰٪ زئولیت در دو سطح ۵ و ۱۰ درصد وزنی بر برخی پارامترهای زیستی خاک مانند تنفس میکروبی، کربن زیست توده میکروبی، تنفس ناشی از سوبسترا و کسر متابولیک مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی و مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون دانکن در نرم افزار SAS صورت گرفت. نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین خاکهای شاهد و تیمار شده با کمپوست های کود مرغی نشان داد. خاک شاهد (تیمار نشده) کمترین مقادیر شاخص های تنفس میکروبی (۱-mgCkg ۱۰۲)، کربن زیست توده میکروبی ('mgCkg ۱۵۶)، تنفس ناشی از سوبسترا (۱-mg Ckg۶۱۴) و بیشترین کسر متابولیک ( mg C mg=۱ MBC day۰/۰۹۳) را به خود اختصاص داد. شاخص های ذکر شده در سطح ۵ درصد وزنی به ترتیب در دامنه هایMBC ،۱۱۵۶-۱۰۳۶ mgCkg۱ ،۳۵۰-۲۸۱ mgCkg۱ ،۱۲۹-۱۰۸ mg C kg۱ mgC mg day۰۵۱/۰۵۵- ۰/۵ و در سطح ۱۰ درصد وزنی به ترتیب در دامنه های mgCkg۱ – ۱۷۴ ۱۳۶، mg kg ،۵۱۷-۳۹۷ mgCkg۱۱۴۸۲-۱۳۵۴ و اMBC day اmg C mg۰۴۸/۰۵۰- ۰/۰ متغیر بودند.

Keywords:

کمپوست , تنفس میکروبی , کسر متابولیک , کربن زیست توده میکروبی

Authors

شیوا ملکی

کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

علی بهشتی آل آقا

دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه راز ی