پیش بینی دمای ماهانه شهر آبادان با استفاده از سری زمانی ARIMA

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEGE01_041

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

روش های آماری یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل و بررسی رفتار عناصر اقلیمی به شمار می روند، علاوه بر این،این روش ها امکان مدل سازی و آینده نگری رفتار عنصر مورد نظر را با دقت بالایی فراهم می سازند. برایپیش بینی دما میتوان از سری های زمانی استفاده نمود و یکی از نرم افزارهایی که این محاسبات را به راحتی و بادقت بالایی انجام می دهد، نرم افزار R است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق رفتار سریزمانی دمای ماهانه آبادان طی دوره آماری ۵۵ ساله بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی وخودهمبستگی جزئی، الگوی مناسب به صورت ARIMA (۳،۲،۲) به کمک بسته های تخصصی در نرم افزار R بهدست آمد. نمودار خودهمبستگی باقیمانده ها برای این الگو حاکی از ناهمبسته بودن باقیمانده ها است. همچنینp-value آماره آزمون Ljung-Box در تاخیرهای مختلف بزرگتر از سطح معنی داری ۰۵ / ۰ بوده که حاکی از ناهمبسته بودن باقیمانده ها هستند. جهت بررسی دقت کارایی مدل از سه معیار میانگین مربعات خطا ( MSD)ریشه دوم میانگین مربعات خطا RMSE و ضریب نش ساتکلیف NS استفاده شد که برای سال های ۹۱ -۱۳۹۰ به ترتیب ۰۱ / ۲،۴۲ / ۱ و ۹۷ / ۰ به دست آمد که نشان از مناسب بودن مدل برای برازش بر روی دادها است؛لذا مدل را برای پیش بینی دمای ماهانه ۱۰ سال آینده از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ برازش داده و مشخص شد که دما بهطور متوسط در هر سال ۰۹ / ۰ درجه سانتی گراد افزایش پیدا خواهد کرد.

Authors

محمد تاج الدینی

کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان

علیرضا جلالی فرد

دانشجویی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشگاه هرمزگان

شراره احمدی امجزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان