ارزیابی عوامل موثر بر سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های ساخت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_039

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

دغدغه افزایش بهره وری در سازمان ها و نهادها و رفع نیازهای اساسی آن ها از طریق فناوری اطلاعات کاملا بر بسیاری ازفعالیت های آن ها سایه افکنده است. سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه (PMIS) امروزه تبدیل به یکی از ابزارهای مهم در مدیریت پروژه در سازمانها و شرکتهاست که بتوانند بسیاری از نیازهایی که با آن مواجه هستند یا میشوند ازجمله بهره وری را برطرف کنند. پروژه های متفاوت با اندازه های مختلف توسط این سیستم مدیریت می شوند و بدین ترتیبمحاسن بسیاری برای سازمان بوجود می آورد که یکی از آن ها خودکارسازی بسیاری از فرایندها و کاهش نیاز به انجامکارهای تکراری و طاقت فرسا توسط افراد است. از سویی دیگر اطلاعات که در این سیستم ها به عنوان یک رکن اساسی موردجمع آوری، پردازش و توزیع قرار می گیرد، در هدف گذاری، طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه ها همچون پروژه هایعمرانی، دارای نقش مرکزی است. مدیریت این اطلاعات به شکل صحیح میتواند ابتدا در تخمین زمان و هزینه به شکلدرست و در مراحل بعدی در مدیریت زمان و هزینه مدیریت را یاری دهد. در این پژوهش به بررسی مفاهیم موردنیاز و برخیپژوهش ها در زمینه مدیریت اطلاعات در سازمان ها بویژه با تکیه بر پروژه های عمرانی پرداخته م یشود. بیان این مفاهیم وپژوهش ها در غالب یک بررسی مروری می تواند هرچه بیشتر به ما در جهت شناخت این سیستم ها و پیدا کردن راهکارهایمفید با توجه به ابزارهای کاربردی در فناوری اطلاعات کمک کند. مشخص است که می توان با جایگزینی درست روش هایسنتی و نیمه سنتی پیشین با یک سیستم یکپارچه هدفمند فناوری اطلاعات مانند PMIS به نتایج بسیار مطلوب در این زمینه دست پیدا کرد. با مطالعه سوابق پژوهش دو عامل مهم در اجرای پروژه ها با عنوان مدیریت ریسک و برنامه ریزی منابعشناخته شد که معمولا در پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه با اهمیت بالاتر مدنظر قرار می گیرد .

Authors

رحمان یادگاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مد یر یت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

بهمن سلامی

استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب