ارزیابی همبستگی بین عرضه فضای سبز شهری و نابرابری های اجتماعی- اقتصاد ی در شهر تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 204

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_043

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

تماس با فضای سبز شه ری، یک عنصر حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی شهری و یکی از جنبه های عدالت زیست محیطی است.بنابراین، همه شهروندان باید بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادی خود، به آن دسترسی لازم را داشته باشند. مطالعات متعددصورت گرفته، همبستگی مثبتی میان بین توزیع فضای سبز شهری با وضعیت اجتماعی اقتصادی نشان داده اند. باتوجه به اختلاف طبقاتی شدید در تهران، این مطالعه به بررسی وابستگی احتمالی تماس با فضای سبز شهری و وضعیت اجتماعی- اقتصادی می پردازد. برای این منظور از دو شاخص، سرانه و دسترسی به فضای سبز شهری برای ارزیابی استفاده شده است. داده های تحقیق از داده های رسمی مکانیو آماری استخراج شده و با استفاده از ArcGIS تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده توزیع نامتعادل فضای سبز شهری درتهران است. با این حال، مناطق با بالاترین وضعیت اجتماعی اقتصا دی در مقایسه با تمام ۲۲ منطقه، در سطح بهینه قرار دارند، اما هیچهمبستگی مستقیمی نتایج یکسانی را بر ای مناطق با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین تر تایید نمی کند.

Keywords:

فضای سبز شهری , توزیع فضای سبز شهری , عدالت فضای سبز , نابرابری های اجتماعی اقتصادی

Authors

محمدرضا قربانی

دانشجوی ارشد سنجش از دور، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

علیرضا شریفی

دانشیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران