بررسی ساختار های شهری با انعطاف بیشتر د ر برابر سیل با بهبو د انعطاف شبکه مدیریت زباله شهری

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

31

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_048

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

در دهه های اخیر افزایش جمعیت جهان به خصوص در مناطق شهری به عنوان یک پدیده مهم، پیچیدگی ها و نیازهایزیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. در واقع شهر به عنوان بستر شکل گیری اتقاقات، قعالیت ها و تعاملاتاجتماعی و در کنار آن سواحل دارای اهمیت زیادی است بنابراین شناخت فضاهای شهری و طراحی مناسب آن راهی استبه سوی برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان. در این میان توجه به اصل انعطاف پذیری به عنوان یکی از عوامل خلق فضایشهری با کیفیت، فضا را قادر می سازد تا گزینه های متعددی را به شهروندان پیشکش نماید . شهری شدن عواقب اکولوژیکیعظیمی برای زیستگاه های شهری منجمله رودخانه های شهری دارد. افزایش تراکم ساخت و سازهای غیرمجاز در حریمدشت های سیلابی رودخانه ها و تخریب ساختارهای اکولوژیک و هیدرولوژیکی رودخانه ها به شدت آسیب پذیری آنها ومحیط زیست اکولوژیکی شهر را تحت تاثیر قرار داده است. به علت سازمان آن ها در شکل زیرسیستم ها، جنبه های چندتایی از کارکرد ها و پویایی که تحرک بخش آن ها می باشند، این مناطق شهری می بایست به عنوان یک سیستم پچیدهدر نظر گرفته شوند. در این سیستم های شهری شبکه های فنی لینک های فیزیکی میان ساکنان و بازیگران است، لینکهای نمادینی که به جامعه یکسانی یعنی یک منطقه سازمان دهی شده تعلق دارد. با توجه به این که حمایت ها و حتیعناصر تعاملات میان زیر سیستم های مختلف در سیستم شهری و با محیط بیرونی که آن ها فراهم می کنند، تمامی عناصرتشکیل دهنده سرزمین های شهری را یکپارچه می کنند. از این طریق، شبکه ها در سازمان دهی و تنظیم سیستم به عنوانبرداری از روابط میان عناصر متفاوت تشکیل دهنده خود مشارکت می کنند. اتصال فیزیکی عناصر در سیستم سبب یکپارچهشدن آن ها می شود و شرایط کاری شبکه در همان زمان ایجاد می کند. به این صورت حالت مشخصی از عملیات و تکاملها در سیستم امکان پذیر می شود. این موقعیت استراتژیک سبب می شود که شبکه ها در پویایی نگهداری از سیستمشهری جهانی تاثیر بسیار زیادی داشته باشند. آن ها به نوبه خود می توانند مولد های حوادث از طریق قطع جریان ها یابردار ها در انتشار پیش بینی نشده حوادث باشند.

Authors

سعیدمسعودی یکتا
سعید مسعودی یکتا

دانشجوی ترم اخر رشته عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز