استفاده از مدلسا زی اطلاعات ساختمان (BIM) و واقعیت مجازی (VR) برای ایمنی کارگاه ساختمانی در برابر آتش سوزی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

77

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_074

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

با توجه به ماهیت پویای یک کارگاه ساختمانی، اطمینان از ایمنی کار و جلوگیری از حوادث امری چالش برانگیز است. ارائه و تسهیلبرنامه های آموزشی و کارگاهی ایمنی مفید، به ویژه برای کارکنان جدید ضروری است تا آنها را با موقعیت ه ای خطرناک موجود در محلو راه های رسیدگی به آنها آشنا شوند. اگرچه تکنیک های مختلف تجسم در گذشته در صنایع دیگر مورد بررسی قرار گرفت، اما اجرایآنها در صنعت ساخت و ساز با تاکید بر ایمنی کارگاه هنوز در مراحل اولیه است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) و واقعیت مجازی (VR) در بهبود سناریوی فعلی ایمنی در صنعت ساخت و ساز، با تاکید ویژه بر ایمنی آتش نشانی گام برداشتهشده است. این کار با رویکرد ترکیبی فناوری های BIM و VR سروکار دارد. این فناوری ها بر ای ایجاد یک محیط همه جانبه به یکدیگرمتصل شده اند که دسترسی به مکان های حیاتی را در مواقع اضطرا ری مانند مکان اطفاء حریق و مسیر خروج بر ای تخلیه اضطراری فراهممی کند. این مقاله به بررسی پتانسیل ایمنی کارگاه و مدیریت پاسخ اضطرا ری در صنعت ساخت و ساز می پردازد.

Keywords:

ایمنی ساخت و ساز , مدل سا زی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجا زی , ایمنی در برابر آتش

Authors

علی رشیدی

کارشناسی HSE، تهران

ابوالقاسم خوارزمی

کارشناسی HSE، تهران