مدلسازی عددی گسترش ترک دینامیکی سد بتنی وزنی به روش XFEM و جرم افزوده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_084

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی مهندسی, بررسی وقوع ترک و گسترش آن می باشد. از جمله سازه های بزرگ مهندسی و با درجه یاهمیت بسیار بالا، سدها می باشند. در این سازه ها بر آثر پدیده شکست به خصوص ناشی از زلزله. ترک هایی رخ می دهند که می توانندمقدمه ای برای ایجاد معایبی در سازه و یا کاهش عمر مفید آن گردند. در این تحقیق تحلیل گسیختگی و گسترش ترک سد بتنی وزنیترک دار کویناء با نرم افزار آباکوس بر مبنای روش المان محدود توسعه یافته مدلسازی و تاثیر در نظر گرفتن حالت های مختلفترک خوردگی در عملکرد لرزه ای این سازه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در حالت کلی گسترش ترک باعث کاهشتغییرمکان سد در جهت افقی و قائم و همچنین تنش در بدنه سد می شود. اگرچه ترک پایین دست در لحظاتی باعث افزایش تغییرمکان وتنش بدنه می شود. گسترش ترک بالادست زودتر از ترک پایین دست و ترک پایین دست زودتر از ترک میانه بالادست صورت می گیرد.ترک خوردگی پایین دست، سپس میانه بالادست و بعد بالادست به ترتیب بحرانی تر و خطرناک تر می باشند.

Authors

سجاد پیربوداقی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ا رومیه، ایران

مسعود دانش

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی خوی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران