بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی اهداف توسعه پایدار

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

33

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_103

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

توسعه پایدار دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. جامعه بین المللی متعهد به مبارزه با تغییرات اقلیمی و دستیابی به۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs) تا سال ۲۰۳۰ شده است. تغییرات اقلیم به عنوان یک چالش مهم زیست محیطی شناخته شده که باافزایش دمای زمین که به علت انتشار گازهای گلخانهای به میزان زیادی بوسیله سوزاندن سوخت های فسیلی، فرایندهای صنعتی، جنگل-زدایی و اقدامات کشاورزی ایجاد می شود، به وجود می آید. مساله پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود فضای ناامن پیرامونوضعیت توسعه پایدار و تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی چه سناریوهای برای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار در افق۲۰۴۰ قابل ترسیم است. یرای این منظور ما با مرور مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیرات گرمایش جهانی بر مسائل متعدد مرتبط باتوسعه پایدار در مطالعات داخلی و خارجی، به بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر هر یک از اهداف توسعه پایدار می پردازیم. بررسی مقالاتنشان میدهد که تغییرات آب و هوایی میتواند بر روی اهداف توسعه پایدار بسیار تاثیرگذار باشد به گونه ای که دستیابی به ۱۶ هدفتوسعه پایدار را با مشکل روبرو کند، در حالی که مبارزه با تغییرات اقلیمی میتواند همه ۱۷ هدف توسعه پایدار را تقویت کند. درک اینروابط نیازمند همکاری میان رشتهای گسترده و عمیق است. اقدامات صورت گرفته برای تغییر اقلیم و توسعه پایدار بایستی برای بهحداکثر رساندن اثربخشی اقدامات در هر دو حوزه، با هم در ارتبط باشند.

Authors

مریمتاجیک
مریم تاجیک

دانشجوی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی