بررسی آزمایشگاهی علل ایجاد خوردگی و ارائه متد شناسایی و رتبه بندی روش های موثر در سازه های بتنی دریایی (مطالعه موردی: اسکله های پتروشیمی بندر ماهشهر)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF09_121

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

امروز توجه به مبحث دوام در سازه های بتنی اهمیت بسیاری یافته است. یکی از شایع ترین موارد تخریب بتن، خوردگی بتن می باشد.بسیاری از کارشناسان و متخصصین اذعان دارند که سواحل خلیج فارس به لحاظ شرایط منحصر به فرد دارای شدیدترین پتانسیل درخوردگی بتن می باشد. خرابی های زودرس سازههای بتنی منطقه خلیج فارس در اثر خوردگی آرماتورهای مدفون، تاکنون هزینه هایتعمیراتی زیادی را به کشورهای منطقه تحمیل نموده است، که یک مشکل جدی و مهم از نظر اقتصادی به شمار میرود. این پژوهش درقالب بررسی آزمایشگاهی با در نظر گرفتن معیارهای تاثیرگذار بر کیفیت و دوام بتن، میزان تاثیر مواد افزودنی مختلف بر مقدار خوردگیبتن مصرفی در سازه های بتن آرمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمایش های انجام شده در این پژوهش جهت بررسی دوام نمونه ها،می باشد. در این تحقیق افزودنی ها (پودر سرباره فولاد، (RCPT) شامل آزمایش مقاومت الکتریکی و آزمایش نفوذپذیری یون کلرید سریعمتاکائولین، ولاستونیت و میکروسیلیس) به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مصرفی و با مقدار درصد وزنی ۱۰ درصد به نمونه ها افزودهشده اند. بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی می توان بیان نمود که مقاومت الکتریکی نمونه های ۲۸ روزه نسبت به نمونه بتن شاهد در حالتافزودن ۱۰ % از مواد افزودنی، افزایش می یابد. از طرفی مشاهده گردید که استفاده از میکروسیلیس نسبت به سایر مواد مورد بررسی، باعثافزایش بیشتری در مقاومت الکتریکی ویژه نمونه شده و اثر بیشتری درکاهش احتمال خوردگی بتن دارد. همچنین پودر سرباره نسبت بهسایر مواد اثر کمتری در کاهش احتمال خوردگی بتن دارد.

Authors

اصغر بهارلویی

کارشناس ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر

محمدحسین پورمحمدی

استادیار گروه علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر