بررسی رابطه سواد رسانه ای با رفتارهای زیست محیطی و رضایت شغلی معلمان شهرستان شوشتر- استان خوزستان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_113

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سواد رسانه ای با رفتارهای زیست محیطی و رضایت شغلی معلمان شهرستان شوشتر می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان شهرستان شوشتر می باشند که تعداد آنها برابر ۹۱۵ نفر می -باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر بدست ۲۷۰ آمده است . تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است . در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی ، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد سواد رسانه ای با پایایی ۸۳/۰، رفتارهای زیست محیطی ۷۷/۰ و رضایت شغلی ۹۲/۰ استفاده گردیده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهای پیرسون و T تک نمونه ای انجام گرفته است . نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سواد رسانه ای (استفاده از رسانه ، درک رسانه ایو کمک رسانه ای) با رفتارهای زیست محیطی و رضایت شغلی معلمان رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد و همچنین بین ابعاد رضایت شغلی (نظارت ، همکاران ، شرایط کاری، پرداخت ، مسئولیت پذیری، عملکرد خود، پیشرفت ، امنیت و به رسمیت شناختن ) با رفتارهای زیست محیطی معلمان رابطه مستقیم معنی داری وجود داردو وضعیت (سواد رسانه ای، رفتارهای زیست محیطی و رضایت شغلی ) معلمان شهرستان شوشتر در حد متوسط می باشد.

Keywords:

سواد رسانه ای , رفتارهای زیست محیطی , رضایت شغلی , شهرستان شوشتر- استان خوزستان

Authors

اعظم نوروزی

کد پرسنلی ۹۴۰۳۵۳۳۱، دبستان عترت (تدریس در پایه دوم مدرسه دخترانه )، سابقه تدریس (سال پنجم )