بررسی میزان فراوانی هرزه نگاری در دانشجویان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

65

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_145

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

مقدمه : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان فراوانی هرزه نگاری در دانشجویان بود.روش: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است . جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۰ تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در پژوهش ۲۴۳۲ دانشجو (۱۴۴۹ زن و ۹۸۳ مرد) بودند که به صورت در دسترس از میان دانشجویان انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها، از مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری کر و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شد. دادههای پژوهش با آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و مجذور خی تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده ۱/۱۷ درصد دانشجویان هرزه نگاری دارند. نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر و وضعیت تاهل در فراوانی هرزه نگاری تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۵/۰>P دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر و افراد مجرد از افراد متاهل و مطلقه بیشتر از هرزهنگاری استفاده می کنند؛ و بین فراوانی هرزه نگاری و ترتیب تولد نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و افراد تک فرزند بالاترین فراوانی را گزارش کردند؛ اما یافته های این پژوهش بین فراوانی هرزه نگاری و دانشکده (رشته تحصیلی ) تفاوت معنی داری نشان نداد (۰۵/۰>Pنتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان بیان کرد که استفاده از هرزه نگاری در دانشجویان، باوجوداینکه صحبت از استفاده هرزه نگاری تابو محسوب می شود، اما رفتاری نسبتا شایع است . درنتیجه لازم است این افراد به موقع شناسایی و درمان شوند تا از عواقب منفی این رفتارها کاسته شود.

Authors

سحرنصراللهی ولوجردی
سحر نصراللهی ولوجردی

دانشجوی کارشناسی ارشد روا نشناسی عمومی، گروه روا نشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران .

عباسابوالقاسمی
عباس ابوالقاسمی

استاد گروه روا نشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران .

رضاسلطانی شال
رضا سلطانی شال

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرا ن.