بررسی رابطه شایستگی های شغلی معلمان هنر با اشتیاق شغلی در استان اردبیل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_171

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شایستگی های شغلی معلمان هنر با اشتیاق شغلی در استان اردبیل می باشد. از لحاظ هدف، تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه دبیران هنر استان اردبیل تشکیل می دهد. که طبق اعلام سازمان تعداد آنها برابر ۲۵۰ نفراعلام شده است . روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای است . برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برای مردان ۱۴۸ نفر بدست آمده است . برای سنجش متغیر شایستگی معلمان از پرسشنامه محقق ساخته ۳۱ سوال که روایی و پایایی آن قبلا در تحقیقات بسیاری مورد تایید قرار گرفته بود و میزان پایایی آن ۸۵/۰ ، متغیر اشتیاق شغلی با ۱۷ سوال با پایایی ۸۹/۰ با طیف لیکرت بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد شایستگی (دانش علمی و نظری، دانش مربوط به کاربرد، برنامه ریزی و اجراء، انتقال آموزشی ، تاثیر بر یادگیری دانش آموزان، مهارت حرفه ای و سواد رشته ای) به غیر از بعدهای (دانش مربوط به کاربرد و انتقال آموزشی ) با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین وضعیت شایستگی ها و اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی در وضعیت بالاتر از میانگین قرار دارد. می توان نتیجه گیری کرد که معلمانی که دارای شایستگی های بالایی در همه زمینه ها می باشند در مقابل اشتیاق شغلی بالایی نیز دارند.

Authors

شهریار قلی زاده گللو

کارشناسی، رشته مهندسی معماری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران