اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهر سیرجان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_207

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

اعتیاد باعث ایجاد مشکلات برای فرد معتاد می شود. سلامت روان همواره از موضوعهای مهم روانشناسی بوده است . هدف پژوهش حاضر، اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و کیفیت زندگی معتادین بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بوده با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر سیرجان در سال ۱۳۹۸ تشکیل می دهند. تعداد اعضای نمونه ۳۰ نفر هستند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند. سپس اعضای گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی برای جمع آوری دادهها استفاده شد دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرمافزار spss و شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات سلامت روان و کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری تفاوت وجود دارد و آموزش ذهن آگاهی به طور معناداری موجب افزایش کیفیت زندگی (۰۰۱

سلامت روان در معتادین شده است (۰۰۶

Keywords:

Authors

فائزه صفی زاده

کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مطهره صفی زاده

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه اردکان یزد